Janya

63 teksty – auto­rem jest Ja­nya.

Nie okłamuj żeby wy­wołać uśmiech , nie wiesz ile łez zos­ta­nie wy­lanych kiedy praw­da okaże się rozczarowaniem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 stycznia 2018, 00:06

Nad­chodzi cza­sami chwi­la w której tra­cisz wszys­tko w co wie­rzyłaś i właśnie wte­dy uświada­miasz so­bie że to co uważałaś za praw­dzi­we oka­zuje sie być tyl­ko Twoim wyobrażeniem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 stycznia 2018, 23:54

Życie to nie tyl­ko czas , który prze­mija, ale to co roz­pa­la nasze ser­ca i nig­dy nie wygasa. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 września 2016, 01:12

Krótka historia...

Złączył ich los
przy­padek pro­wadził w nieznane
ty­le wspólnych chwil
słów radosnych
dał im czas

jed­na chwila
je­den mały błąd..

Niewy­powie­dziane tajemnicą
roz­cza­rowań przyszedł czas

niewy­jaśnione oddaliło
co połączył los
uczu­cie zostało
może szansę dać

jak sen kończy się
tak piękna chwila
wie­cznie trwać nie może

ser­ca dwa po­dob­ne tak
od­da­lił nag­le czas.. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 28 czerwca 2014, 17:06

* * *

Do­ty­kaj mnie słowem 

otu­laj myśla­mi niech

szept 
prze­ni­ka mnie całą 


w pro­mieniach słońca
wśród pol­nych kwiatów

czu­le rozpieszczaj

de­likat­nością swoją
spraw mi radość

na­pełniaj szczęściem

niech chwi­la wiecznością
się stanie

i będzie tą najpiękniejszą... 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 26 maja 2014, 13:50

słońcem otula nas...

Wiatr dźwięki niesie
zachód słońca tak piękny
woła nas ko­loro­wa wiosna

ptaków śpiew , liści szelest
zap­rasza do tańca

łąka nam sceną
kwiaty widownią
chwi­la tak piękna

za­pom­nij się uwol­nij fantazję
ty­le piękna wokół
mu­zyka płynie z serca

wiec tańcz
uśmie­chaj się

to wiosna.. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 9 maja 2014, 19:01

i tak jesteś blisko...

kiedy po­ranek już nie ta­ki sam
i wieczór po­nury się skrada
a w mych oczach is­kry
co przy to­bie lśnią
po­woli gasną

gdy nie ma cię przy mnie

tęsknotą na­pełnia się serce

w myślach wczo­raj­sza noc
pow­ra­ca w świet­le księżyca

i kiedy wschodzi słońce
a po­duszka obok mnie pusta

ja czu­je że jesteś

zaw­sze

przy mnie blisko... 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 5 maja 2014, 21:22

* * *

i tak w mil­cze­niu obej­mij mnie czule
niech cisza roz­budzi zmysły..

czułością ust po­każ niebo
dotykiem
zabierz
do gwiazd.. 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 29 kwietnia 2014, 22:50

* * *

Wędrują do ciebie
myśli mo­je niesione wiat­rem
za­bierając po drodze
za­pach moich per­fum

wsłuchaj się w je­go szept
on wszys­tko ci powie
za­nuci melodię
przy­pom­ni o mnie

i choć da­leką drogę ma do przebycia
zaw­sze cie znaj­dzie
by na twej twarzy
de­likat­nym podmuchem

złożyć

naj­czul­szy mój pocałunek.. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 25 kwietnia 2014, 14:34

* * *

Taką tęczą być
ko­lora­mi lśnić
w deszczu tańczyć na bosaka
ścieżką marzeń biec

nies­forne myśli wyłapać
by cichym zaklęciem
w jedną złożyć całość

roz­kołysze chwile
mu­zyką naszych serc
za­wirują uczucia
by czer­pać siłę z gwiazd

naj­czul­szym szeptem
bliżej chmur
po­wiew wiat­ru rozwieje

ma­gię naszych dusz.. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 kwietnia 2014, 22:48

Janya

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Janya

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 kwietnia 2018, 19:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie okłamuj żeby wy­wołać [...]

30 stycznia 2018, 06:49Janya sko­men­to­wał tek­st Nie okłamuj żeby wy­wołać [...]

29 stycznia 2018, 08:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie okłamuj żeby wy­wołać [...]

28 stycznia 2018, 20:50yestem sko­men­to­wał tek­st Nie okłamuj żeby wy­wołać [...]

28 stycznia 2018, 00:18Janya sko­men­to­wał tek­st Anioł cza­sem cho­wa swo­je [...]

28 stycznia 2018, 00:06Janya do­dał no­wy tek­st Nie okłamuj żeby wy­wołać [...]

27 stycznia 2018, 23:49Janya do­dał no­wy tek­st Nadchodzi cza­sami chwi­la w [...]

28 września 2016, 13:23Janya sko­men­to­wał tek­st ...prawdą jest że człowiek [...]

21 września 2016, 15:34Janya sko­men­to­wał tek­st Tylko za­kocha­ny człowiek pot­ra­fi [...]

21 września 2016, 15:32Janya sko­men­to­wał tek­st *** Twe Ser­ce bi­je [...]